Stadgar för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

Organisationsnummer 878000-5875

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

 • Förbundets namn är Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS.
 • Förbundet har sitt säte i Stockholm och dess verksamhetsområde omspänner hela Sverige.
 • Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
 • Förbundets språk är svenska.

§ 2 FÖRBUNDETS SYFTE

 • Förbundet är centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland.
 • Förbundet verkar för sina syften genom att:
  • Bedriva informationsverksamhet för ökad kunskap hos Sveriges befolkning om finlandssvenskarna.
  • Främja medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete dem emellan.
  • Anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter.
  • Samarbeta med och påverka organisationer och myndigheter i Sverige och Finland.
  • Bevaka medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella samarbetet.
  • Förbundet upprätthåller ett kansli som handhar löpande uppgifter och tillhandahåller hjälp och service till medlemsföreningarna.

§ 3 MEDLEMSKAP

 • Rätt till medlemskap har varje förening vars syfte överensstämmer med § 2, 1 stycket i dessa stadgar, samt har av förbundet godkända stadgar.
 • Andra ideella organisationer kan beviljas medlemskap.
 • Enskilda personer och organisationer kan antas som stödjande medlemmar.
 • Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen, efter skriftlig framställan och för stödjande medlem efter erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 4 MEDLEMSFÖRENING

 • Medlemsförening sköter självständigt sina inre angelägenheter. Medlemsföreningarna skall årligen insända verksamhetsberättelse för det gångna året, årsmötesprotokoll samt förteckning över styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret.
 • Det åligger varje medlemsförening och stödjande medlem att verka för förbundets sammanhållning och utveckling samt att följa dessa stadgar och av förbundet fattade beslut.

§ 5 HEDERSMEDLEM

Till hedersordförande respektive hedersmedlem kan på förbundsstyrelsen förslag utnämnas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för förbundet eller finlandssvenskhet. Beslut om utnämning fattas av förbundsstyrelsen.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT

 • Medlemsföreningar erlägger årligen medlemsavgift till förbundet.
 • Medlemsavgiftens storlek, redovisningssätt och uppbördstermin fastställs av förbundsmötet.
 • Medlemsförening, som saknar ekonomisk förmåga att erlägga den fastställda avgiften kan, efter uppvisande av bokslut undantagsvis erhålla annan uppgörelse.

§ 7 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE

 • Begäran om utträde skall ske skriftligen till förbundsstyrelsen.
 • Medlemsförenings begäran om utträde kan endast fastställas av förbundets årsmöte.
 • Förbundsstyrelsen kan utesluta medlemsförening och stödjande medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift inom föreskriven tid.
 • Medlemsförening och stödjande medlem som uppenbart brutit mot vad som stadgas i paragraf 4 punkt 2, kan uteslutas vid förbundsmöte.

§ 8 ORGANISATION

 • Förbundet består av fristående medlemsföreningar.
 • Geografiskt närliggande medlemsföreningar kan efter godkännande av förbundsstyrelsen bilda distrikt.
 • Förbundets ledning består av:
  • Förbundsmötet
  • Förbundsstyrelsen
 • Förbundets verkställande ledning utövas av förbundsstyrelsen i enlighet med förbundsmötets beslut, förbundets stadgar och den nationella lagstiftningen.

§ 9 FÖRBUNDSMÖTE

 • Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
 • Medlemsföreningar utövar sin ledning av förbundet genom beslut på förbundsmötet.
 • Förbundsmötets ledamöter är de av medlemsföreningarna valda delegaterna.
 • Varje medlemsförening har rätt att välja två ordinarie delegater och suppleanter. Dessa utses av föreningarnas årsmöten eller av dem befullmäktigat organ. Vid förbundsmötet har varje medlemsförening rätt att representeras av två valda delegater men en delegat kan utnyttja föreningens båda röster genom fullmakt som utfärdats av föreningen.
 • Förbundsmöte utöver ordinarie förbundsmöte skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar eller om minst hälften av medlemsföreningarna så begär.
 • Förbundsmötet är beslutfört då minst hälften av medlemsföreningarna är representerade.
 • Distrikt, stödjande medlem och föreningsmedlem har rätt att närvara vid förbundsmötet men har ej rösträtt.
 • Förbundets förtroendevalda kan föra talan vid förbundsmötet men har ej rösträtt.
 • Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör sittande ordförandes mening.

§ 10 ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE

 • Ordinarie förbundsmöte är förbundets årsmöte. Förbundets årsmöte skall hållas före april månads utgång.
 • Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall sändas till medlemsföreningarna och delegaterna minst 14 dagar före förbundsmötet. Med kallelsen skall följa förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan, budget för det kommande verksamhetsåret samt valberedningens förslag.
 • Varje medlemsförening och föreningsmedlem har motionsrätt. Motionen skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 mars.
 • Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden behandlas:
  1. Mötet öppnas
  2. Upprop och fastställande av delegaternas behörighet
  3. Konstaterande av mötets beslutförhet
  4. Val av mötesfunktionärer:
  • Ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet samt nödvändigt antal rösträknare.
  1. Fastställande av dagordning
  2. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut
  3. Revisionsberättelse
  4. Fastställa verksamhetsberättelsen
  5. Fastställa bokslutet
  6. Ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Arvoden och traktamenten
  8. Fastställande av medlemsavgifter
  9. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
  10. Motioner
  11. Val av:
  • Förbundsordförande
  • Vice ordförande
  • Fem styrelseledamöter
  • Två suppleanter
  • Två revisorer
  • Två revisorssuppleanter
  • Valberedning, tre ledamöter
  1. Ärenden som förbundsmötet beslutar uppta till behandling.
  2. Mötet avslutas

§ 11 FÖRBUNDSSTYRELSEN

 • Förbundsstyrelsen är, under tiden mellan förbundsmöten, förbundets högsta beslutande och verkställande organ.
 • Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet och skall därvid följa förbundets stadgar och
 • förbundsmötets beslut.
 • Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice ordförande, fem ledamöter med två suppleanter.
 • Förbundsstyrelsen väljs av förbundsmötet. Förbundsstyrelseledamöterna bör väljas med god geografisk spridning. Ordförandens och styrelsemedlemmarnas mandattid är två år. Halva antalet ledamöter och suppleanter väljs varje år. Valbarheten begränsas till högst tvåmandatperioder, d v s fyra år i följd.
 • Förbundsmötet kan genom särskilt beslut förlänga tiden med ytterligare en mandatperiod i taget.
 • Förbundets firma tecknas av styrelsen. Förbundsstyrelsen utser firmatecknare på sitt första sammanträde efter årsmötet. Förbundets firma tecknas av två i förening. Förbundsstyrelsen kan även befullmäktiga annan person att teckna förbundets firma i ekonomiska ärenden.
 • Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller viceordföranden eller om minst hälften av ledamöterna så kräver.
 • Förbundsstyrelsen är beslutför då förbundsordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 • Suppleant har rösträtt endast då suppleanten ersätter en icke närvarande ordinarie styrelseledamot.
 • Förbundsstyrelsen utövar arbetsgivaransvar tillika arbetsmiljöansvar gentemot den anställda personalen samt tillsätter utskott, kommittéer och projektgrupper. Dessutom utser förbundsstyrelsen representanter till andra organisationer och institutioner.
 • Förbundsstyrelsen skall avge skriftlig verksamhetsberättelse till förbundsmötet. Förbundsstyrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för förbundets förvaltning.
 • Förbundsstyrelsen utser inom sig ekonomiskt ansvarig.
 • Mellan förbundsstyrelsens sammanträden svarar ett verkställande utskott (VU), bestående av förbundsordföranden, vice ordföranden, den ekonomiansvarige och förbundssekreteraren, för den löpande verksamheten och personalärenden. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan sammansättning av VU.
 • Verkställande utskottet är redovisningspliktig inför övriga styrelsen, redovisning sker kontinuerligt på varje sammanträde.

§ 12 VALBEREDNING

 • Förbundsmötet väljer en valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter. Mandattiden är två år. En ledamot väljs vartannat år.
 • Valberedningens förslag till omval eller nyval av förbundets funktionärer skall vara förbundskansliet tillhanda senast en månad före ordinarie förbundsmöte.

§ 13 FÖRBUNDETS RÄKENSKAPER OCH REVISION

 • Förbundets räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förbundsstyrelsens protokoll samt andra nödvändiga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie förbundsmöte. Revisionsberättelsen avges till ordinarie förbundsmöte och skall överlämnas till förbundsstyrelsen senast en månad före ordinarie förbundsmöte.
 • Förbundsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för granskning av förbundets verksamhet. Mandattiden är två år, halva antalet väljs varje år.
 • Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaper och övriga handlingar för fullgörande av sitt uppdrag. De skall löpande granska förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning samt i övrigt vidta åtgärder som krävs för en betryggande revision.
 • Revisorerna skall i den årliga berättelsen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag om ändring av dessa stadgar behandlas av förbundsmötet på två möten efter varandra, varav ett är ordinarie förbundsmöte. För ändring krävs ¾ majoritet vid båda möten. Kallelse till det senare av dessa möten skall inte gå ut förrän det första mötet hållits. Mellan mötena skall förflyta minst tre månader.

§ 15 UPPLÖSNING

 • Förslag om upplösning av förbundet skall behandlas på två ordinarie förbundsmöten i följd med minst sex månaders mellanrum. För beslut om upplösning krävs ¾ majoritet vid båda möten.
 • I det fall förbundet upplöses skall tillgångarna efter avveckling tillfalla sådant ändamål som främjar finlandssvenskarnas intressen i Sverige enligt förbundsmötets beslut.
 • Stadgarna antagna av FRIS förbundsmöte den 2 april 2005 och av extra förbundsmöte den 24 september 2005

 

Top